بایگانی دسته: زبان وادبیات فارسی پیش دانشگاهی – ریاضی و تجربی

آرایه های ادبی

 

« آرایه های ادبی »

                                                     الف )            بدیع                                 ب ) بیان

   الف ) بدیع علمی است که به باز شناسی آرایه های لفظی و معنوی می پردازد .

بدیع بر دو نوع است : ۱ آرایه های لفظی               ۲- آرایه های معنوی

آرایه های لفظی : یعنی زیبایی کلام که با لفظ انجام می شود .

آرایه های لفظی عبارتنداز : واج آرایی ، سجع ، ترصیع ، جناس ، قلب ، ملمع .

واج آرایی ( نغمه ی حروف ) : تکرار یک واج ( صامت یا مصوت ) است ، در کلمه های یک مصراع یا یک بیت یا عبارت نثر به گونه ای که کلام را آهنگین می کند و آفریننده ی موسیقی درونی باشد و بر تاثیر سخن بیفزاید این تکرار آگاهانه ی واج ها را « واج آرایی » گویند .

مثال :          خیزید و خز آرید که هنگام خزان است       باد خنـک از جـانب خـوارزم وزان اسـت

توضیح :  در این بیت تکرار واج « خ » و « ز » باعث ایجاد موسیقی درونی شده است . ادامه خواندن آرایه های ادبی