توضیح درس ششم ( قاضی بست )

مقدمه ای بر تاریخ بیهقی
تاریخ بیهقی اثر دبیر دانشمند مشهور دربار غزنوی، ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی است. نثر آن، نثر مرسل است و در قرن پنجم هجری قمری نگاشته شده است. این کتاب در شرح « تاریخ آل سبکتکین » است و از آغاز دولت آن خاندان تا اوایل سلطنت سلطان مسعود غزنوی است ، به همین سبب عنوان « تاریخ مسعودی » یافته است.  ادامه خواندن توضیح درس ششم ( قاضی بست )

توضیح درس چهارم و پنجم ادبیات فارسی سال سوم ریاضی و تجربی

* فصل دوم *

عناصر داستان :        

* مهم ترین عناصر داستان را نام ببرید :
۱- شخصیت و قهرمان
  ۲- راوی داستان یا زاویه ی دید  ۳- هسته یا طرح داستان ۴- درون مایه  ۵- لحن

ادامه خواندن توضیح درس چهارم و پنجم ادبیات فارسی سال سوم ریاضی و تجربی

معنی و توضیح درس اول ادبیات فارسی ۳

درس اول

ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم

    گلستان: اثر سعدی در سال (۶۵۶ هـ . ق) نوشته شد. نثر آن مسجع و آهنگین است. دارای حکایات کوتاه و امثال و حکم فراوانی است. در این نوع نثر آرایه هایی چون تشبیه،استعاره،سجع و… وجود دارد. دیباچه ی گلستان از بهترین نمونه های تحمیدیه است. 

مضمون درس: حمد و ستایش خداوند و مدح پیامبر

* منت خدای را،عز وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود، ممدّ حیات است و چون بر می آید، مفرّح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب

                                   از دست و زبان که بر آید              کز عهده شکرش به در آید ؟ 

ادامه خواندن معنی و توضیح درس اول ادبیات فارسی ۳

معنی و توضیح درس دوم ادبیات فارسی ۳

درس دوم

رزم رستـم و اسفنـدیـار

    یکی از شاخص ترین داستان های حماسی شاهنامه ، داستان رستم و اسفندیار است درون مایه های آن برخورد آزادی و اسارت ، پیری و جوانی و کهنه و نو است .

   شاهنامه ی فردوسی یکی از حماسه های برجسته ی جهان است که دارای سه قسمت اساطیری ، پهلوانی و تاریخی است .

مضمون درس:  بیان داستان رستم و اسفندیار و برخورد آزادی و اسارت

چو شد روز رستم بپوشد گبر                 نگهبان تن کرد بر گبر ببر

گبر : خفتان ، لباس جنگی

 ببر : ببربیان ، زره مخصوص

آرایه ) گبر و ببر : جناس ناقص اختلافی  

معنی):  وقتی روز شد رستم زره جنگی را بر تن پوشیده و علاوه بر آن ببربیان ( زره مخصوص ) را برای محافظت برتن کرد .

ادامه خواندن معنی و توضیح درس دوم ادبیات فارسی ۳

شاهنامه و قسمت های آن

شاهنامه را میتوان به سه بخش تقسیم کرد:

 ۱- بخش اساطیری(شاهنامه کهن)

۲-بخش پهلوانی:بخشی که با پادشاهی لهراسپ آغاز می شود و بخش اساطیری(بخش ۱) را به بخش تاریخی(بخش ۳) پیوند می دهد.

۳-بخش تاریخی:دوره ای که با پادشاهی اسکندر آغاز می شود و با پادشاهی یزدگرد سوم پایان می گیرد. ادامه خواندن شاهنامه و قسمت های آن

آرایه های ادبی

 

« آرایه های ادبی »

                                                     الف )            بدیع                                 ب ) بیان

   الف ) بدیع علمی است که به باز شناسی آرایه های لفظی و معنوی می پردازد .

بدیع بر دو نوع است : ۱ آرایه های لفظی               ۲- آرایه های معنوی

آرایه های لفظی : یعنی زیبایی کلام که با لفظ انجام می شود .

آرایه های لفظی عبارتنداز : واج آرایی ، سجع ، ترصیع ، جناس ، قلب ، ملمع .

واج آرایی ( نغمه ی حروف ) : تکرار یک واج ( صامت یا مصوت ) است ، در کلمه های یک مصراع یا یک بیت یا عبارت نثر به گونه ای که کلام را آهنگین می کند و آفریننده ی موسیقی درونی باشد و بر تاثیر سخن بیفزاید این تکرار آگاهانه ی واج ها را « واج آرایی » گویند .

مثال :          خیزید و خز آرید که هنگام خزان است       باد خنـک از جـانب خـوارزم وزان اسـت

توضیح :  در این بیت تکرار واج « خ » و « ز » باعث ایجاد موسیقی درونی شده است . ادامه خواندن آرایه های ادبی